Hyresvillkor

1. TILLÄMPLIGHET
1.1 Dessa allmänna hyresvillkor skall tillämpas vid uthyrning av utrustning och byggmaskiner. Ändring av villkoren förutsätter skriftlig form. 

1.2 Hyrestagarens kvittens av mottagandet av hyresobjekt utgör accept av dessa villkor.

2. NYTTJANDERÄTT

2.1 Hyresobjektet får inte nyttjas i strid med dessa villkor eller på sätt som riskerar påverka Uthyrarens äganderätt. Hyrestagaren får inte märka om eller på annat sätt ändra identifikation, skriftliga instruktioner eller liknande.

2.2 Hyrestagaren äger inte, utan Uthyrarens skriftliga medgivande, överlåta hyresavtalet eller i sin tur uthyra hyresobjektet till annan part.

3. HYRESOBJEKT

3.1 Hyrestagaren får inte flytta hyresobjekt till annan arbetsplats än den till Uthyraren angivna och hyresobjekt får inte nyttjas av annan än Hyrestagaren, utan Uthyrarens skriftliga medgivande.

3.2 Hyresobjektet får endast användas för sådana arbetsuppgifter och under sådana arbetsförhållanden för vilket det är avsett.

3.3 Uthyraren skall vid förfrågan tillhandahålla instruktioner för hand havande samt för tillsyn och skötsel av hyresobjektet.

3.4 Anmärkning mot hyresobjektet skall, för att kunna göras gällande, snarast skriftligen anmälas till uthyraren, dock senast en vecka efter det att hyresobjektet blivit tillgängligt för hyrestagaren.

4. ANVÄNDNING

4.1 Hyresobjektet får endast användas för sådana arbetsuppgifter och under sådana arbetsförhållanden för vilket det är avsett.

4.2 Hyresobjektet får endast användas av hyrestagaren och personer som denne svarar för och endast på den arbetsplats som är angiven i kontraktet.

4.3 Hyresobjektet får endast hand havas av personer med erforderlig kompetens.

4.4 Hyrestagaren skall svara för tillsyn och skötsel av hyresobjektet. Förutom att bekosta driv och smörjmedel, skall 

Hyrestagaren också ombesörja och bekosta utbyte av förbrukningsmaterial.

4.5 Ingrepp som förändrar maskin eller materiels konstruktion eller funktion får ej göras.

5. AVHÄMTNING OCH ÅTERLÄMNANDE

5.1 Hyresobjekt, vars mottagande ska kvitteras, avhämtas vid någon av Uthyrarens

depåer och återlämnas till valfri depå på samma ort. Hyrestagaren svarar för lastning och lossning. Om Uthyraren åtagit sig transportera hyresobjektet ska Hyrestagaren även ersätta transportkostnaderna. Transporten sker då till av hyrestagaren anvisad plats.

5.2 Vid återlämnande ska Hyresobjekt vara väl rengjort och (med beaktande av normalt slitage) i skick som vid uthyrningen. I annat fall äger Uthyraren rätt att på Hyrestagarens bekostnad återställa hyresobjektet. Hyresobjektet anses återlämnat då retursedel lämnats Hyrestagaren av Uthyraren. 

6. HYRESTID

6.1 Hyrestid räknas från och med den dag som hyresobjektet enligt parternas avtal hålls tillgängligt för avhämtning från Uthyrarens depå, alternativt för de fall Uthyraren ombesörjer transport av hyresobjektet från den dag hyresobjektet enligt parternas avtal avlämnas på av Hyrtagaren anvisad plats. Hyrestiden löper för den period som har avtalats. Har bestämd hyrestid inte avtalats löper hyrestiden till dess att Hyrtagaren återlämnar hyresobjektet enligt 5.1 alternativt för de fall Uthyraren ombesörjer transport av hyresobjektet, till och med den dag Hyrestagaren meddelat Uthyraren att hyresobjektet finns tillgängligt på av Hyrestagaren anvisad plats. 

6.2 Hyresobjektet uthyres för användning i ett skift om högst åtta timmar per dag om inte annat avtalats. Hyrestagaren skall utan dröjsmål meddela uthyraren om förändringar avseende användandet, såsom användning i förlängda skift eller i flerskift.

7. ERSÄTTNING

7.1 Hyra debiteras för hyresobjektet vid varje hyrestillfälle enligt uthyrarens prislista. Tillämpliga debiteringsformer är dagshyra, skifttillägg, kalenderdagshyra och grundhyra.

7.2 Avtalad dagshyra utgör hyrespris per hyresobjekt och dag. För del av dag utgår hyra som för hel dag. Utnyttjas materielen mer än ett arbetsskift om åtta timmar debiteras skifttillägg enligt uthyrarens prislista. Arbetsfria lördagar, söndagar och helgdagar är hyresfria. För vissa särskilt angivna hyresobjekt debiteras hyra per kalenderdag eller månad enligt uthyrarens prislista. För samtliga hyresobjekt debiteras dock hyra under semesterperiod och annan motsvarande ledighet.

7.3 Tillbehör debiteras separat liksom kostnader för föreskriven sanering.

7.4 För tid av stillestånd och driftsavbrott som Uthyraren är ansvarig för utgår ingen hyra.

7.5 Avtalade hyror är exklusive mervärdesskatt.

7.6 Fakturabeloppet skall vara Uthyraren tillhanda senast det datum som anges som förfallodatum på fakturan. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta med 24 % per år samt lagstadgad påminnelseavgift om f.n. 50 kronor.

7.7 Uthyraren har rätt att vid avtalets ingående begära att hyrestagaren ställer säkerhet motsvarande de antal dagshyror som anges för respektive maskin/utrustning i uthyrarens prislista eller annan betryggande säkerhet.

8. ANSVAR

8.1 Uthyraren svarar för kostnad till följd av normal förslitning.

8.2 Hyrestagaren ansvarar under hyrestiden för förlust av hyresobjekt samt för samtliga skador som inte utgör normal förslitning. Skada skall anmälas till uthyraren för beslut om hur hyresobjektet skall repareras. Hyresobjekt som förlorats eller skadats så att det inte kan repareras skall ersättas av hyrestagaren med belopp motsvarande återanskaffningskostnaden. Vid stöld ansvarar hyrestagaren för att polisanmälan sker.

8.3 Hyrestagaren ansvarar under hyrestiden för skada som genom hyresobjektet uppkommer för honom själv eller tredje man.

8.4 Uthyraren svarar endast för direkt skada som uppkommer till följd av Uthyrarens vårdslöshet. Uthyraren ansvarar således inte för skada som uppkommer till följd av leveransförsening, stillestånd eller driftsavbrott

9. FÖRSÄKRING

9.1 Hyrestagaren ska under hyrestiden hålla hyresobjektet försäkrat med allriskförsäkring motsvarande återanskaffningskostnaden. 

9.2 Uthyraren och Hyrestagaren skall ha sedvanlig ansvarsförsäkring om inte annat särskilt avtalats.

9.3 Uthyraren håller hyresobjektet trafikförsäkrat, där så erfordras. Självrisken bekostas dock av hyrestagaren.

10. HÄVNING

10.1 Part har rätt att häva avtalet för de fall motparten gör sig skyldig till avtalsbrott och inte inom tre dagar vidtar rättelse efter erinran härom.

10.2 Parterna får dock inte mot varandra åberopa avtalsbrott om avtalets fullgörande hindras till följd av omständighet utanför parternas kontroll såsom krig, myndighetsbeslut eller annan av parten inte vållat förhållande som väsentligt inverkar på avtalets fullgörande och som parten inte kunnat förutse eller vars menliga inverkan han inte rimligen kunnat undanröja. Om hindret består i mer än två veckor har dock respektive part rätt att med omedelbar verkan häva avtal.

10.3 Om hyrestagaren inte erlägger betalning inom avtalad tid, ställer in sina betalningar, ansöker om företagsrekonstruktion, försätts i konkurs eller inleder ackordsförhandlingar är uthyraren berättigad att med omedelbar verkan häva avtalet samt återta hyresobjekt på hyrestagarens bekostnad.

11. TVIST

11.1 Tvist på grund av avtalet skall avgöras enligt svensk rätt av allmän domstol, för det fall parterna inte enas om skiljeförfarande.

12. SÄRSKILDA VILLKOR VID KÖP

Vid köp av varor, förbehåller sig Säljaren äganderätten till varorna till dess köparen till fullo har betalt för dessa. Till dess äganderätten har övergått till köparen, har köparen således inte rätt att pantsätta, sälja eller på annat sätt avhända sig varorna. Om köparen inte betalar i rätt tid, har säljaren rätt att återta varorna. 

Väster Konsult & Entreprenad Teknik AB´s Uthyrnings Försäkring

Västers hyrförsäkring för uthyrd egendom 

Väster Konsult & Entreprenad Teknik AB erbjuder dig som hyr av oss möjligheten att teckna en hyresförsäkring för de maskiner och material som du hyr hos oss. 

Med vår försäkring behöver du inte tänka på att försäkra det du hyr, det ingår i priset! 

Vad omfattas av försäkringen? 

Försäkringen gäller för plötslig och oförutsedd utifrån kommande fysisk skada såsom brand, stöld, skadegörelse eller vattenskada.  Vid samtliga försäkringsärenden skall rimliga åtgärder ha vidtagits för att förhindra stöld och skadegörelse. Eventuella skador som uppkommer på annan egendom eller personer (följdskador) täcks inte av denna försäkring.

Begränsningar i försäkringen 

Plötslig och oförutsedd utifrån kommande skada är inte bl.a. förslitning, förbrukning, korrosion, vårdslöst hand havande, sprängning eller klotter.  Försäkringen gäller enbart i Sverige. 

Försäkringen förutsätter

Vid samtliga försäkringsärenden skall rimliga åtgärder ha vidtagits för ett förhindrande av stöld/skada. Vid stöld skall polisrapport upprättas och skickas in.

Om skada eller stöld inträffar 

Kontakta snarast Väster Konsult & Entreprenad Teknik AB. 

Uppge kund, telefon, kontaktperson.

Uppge skadad eller stulen egendom, objekts adress.

Beskriv vad som har hänt och vilka skador som har uppkommit. 

Beskriv vilka åtgärder som har vidtagits (Vid stöld, inbrott och skadegörelse skall polisanmälan bifogas anmälan ). Observera att om skadeanmälan inte har inlämnats inom 10 dagar från skadetillfället debiteras hyra. 

I samband med stöld tänk på följande; 

1) Tidpunkt för brottet skall kunna preciseras 

2) Rimliga åtgärder skall ha vidtagits av hyrestagaren med hänsyn till egendomens värde och stöldbegärlighet. 

3) Kopia på polisrapport skall snarast skickas till Väster Konsult & Entreprenad Teknik AB. 

Villkor                                             

Avgiften för försäkringen gällande berörd produkt står i vår prislista vid respektive vara. Självrisken är 3500 inkl moms. Vid skada som understiger självrisken debiteras verklig kostnad